ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಫ್ಯಾಶನಾ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹೆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತ್ರಾನ್ ಘಾತ್ ಕೆಲೊ!

ಖಂಚಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ತಾ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಸರ್ವಾಂಚಾ ಆಕರ್ಷಣಾಚೆ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಸ್ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭಾಷೆನ್ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ವ್ಹೆತಾತ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಂಚ್ ನ್ಹೆಸಾಣ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟಾಚಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಆಸಾ ವ ನಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರಾ

ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದೆಣ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹರ್ತೆಂ ದೆಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೆಂ ದೆಂಎಂ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹರ್ಯ್ಯೇಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಭಾಗಿಚ್ಚ್ ಸಯ್!. ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭೋವ್ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉದರಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಜೀವ್ ವಾಡ್ತಾ ವ ನಾ ತೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾತ್ ’ಪೆಂತೆಕೋಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರಣ್ ಆನಿ ಆರಾಧನ್’

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕಾರಿಸ್ಮಾತಿಕ್ ನವೀಕರಣ್ ಸೆವಾ-ಕೊಂಕಣಿ ರಿವಾಯ್ವಲ್ (ಪುನರ್’ಜೀವನ್) ಪಂಗಡ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ರಾತಿಂ 9 ವರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ 5.30 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಪೆಟ್ರಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆಲಾಗ್ಸರ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>