ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ...!

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಎಕಾ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾರ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಕ್ ಧಾಡಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕಾರಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ‘ದಂಡ್’ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್

ಆಸ್ಕರ್ ಎವಾರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟಿಂತ್ ಅತ್ಯತ್ತಮ್ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಅತೀ ಚಡ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಂವ್ಚಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಖಂಚೆಯಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್’ಗೀ? ‘ದೇವ್’ದಾಸ್’ ಆನಿ ’ಹೇಯ್ ಜವಾನಿ ಹೇ ದಿವಾನಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ದೋನ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ನಾಕ್ಷ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ‘ಪಾಲಿಶ್ ಪರ್ವತ್’

ಕೆನಡಾ ಮುಳಾಚಿ ನಾಕ್ಷ್ಯಾಂಚಿ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೇನ್ ರೊಟೆನ್’ಬರ್ಗ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಕ್ಷ್ಯಾಂಕ್ ನವೆಂ ರೂಪ್ ದೀವ್ನ್ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಸಾ. ವಿವಿಂಗಡ್ ರಂಗಾಚೆ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ವಾಪರ್ನ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 116 ಲೇಯರ್ ನಾಕ್ಷ್ಯಾಂಚೆರ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ನಾಕ್ಷ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶೃಂಗಾರಾಕ್ ‘ಪಾಲಿಶ್ ಮೌಂಟೆನ್’ ಮ್ಹಣ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಪರ್ಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಮಹಾನಗರ್’ಪಾಲಿಕೆನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ!

ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಏಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಉರ್ಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳಾರ್ 21 ತಾರಿಕೆಚೊ. ಜ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಮ್ಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಜಲ್ಮೊನ್ 75 ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್. ಆನಿ ಹೊ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್, ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ನಗರ್’ಪಾಲಿಕೆನ್ ಆಪ್ಲೊ ಕರ್ನ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>