ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

’ಜಾವೆಲಿನ್’ ಖೆಳಾಂತ್ ನೀರಜಾನ್ ಇತಿಹಾಸ್ ರಚ್ಲೊ!

ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಭಾರತೀಯ್ ಆಥ್ಲೇಟ್, ಹರಿಯಾಣಾಚೊ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ, ಹಾಣೆಂ ಪೊಲೆಂಡಾಂತ್ 20 ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಆಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಖೆಳಾಂತ್ 86.48 ಮೀಟರ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಉಡವ್ನ್ ಇತಿಹಾಸ್ ರಚ್ಲೊ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಖೆಳಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್’ಚ್ ಹೊ ಏಕ್ ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಚೀನಾಂತ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ 100 ವಯ್ರ್ ಬಲಿ

ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಪಾವ್ಸಾ ರಾಯ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಏಕ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಚೀನಾಂತ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ 24 ಘಂಟ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕಠೀಣ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಕ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ 100’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ನಟ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸಾಹಸ್ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ಘಾಯೆಲೊ!

ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಹಸಾಚಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಕರ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಂಗ್, ದೊಳೆ ಕರಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಪಾಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಘಡ್ತಾ. ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಅಶೆಂಚ್ ಅಪಾಯಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸಾಹಸ್ ದೃಶ್ಯಾಂಕ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ನಟಾಂಕ್ ಘೆತಾಲೆ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಬೈಕಾಚ್ಯೆರ್ 16 ರಾಜ್ಯ್ ಭೊಂವೊನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್!

ಇಶಾ ಗುಪ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹಿ ಸ್ತ್ರೀ ಎಕ್ಸುರಿ ಜಾವ್ನ್ ಬೈಕಾಚ್ಯೆರ್ 16 ರಾಜ್ಯ್ ಭೊಂವ್ಲ್ಯಾ, 32 ಹಜಾರ್ ಕಿ.ಮೀ. ಬೈಕ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಾಂತ್ ಕಸಲೊಚ್ ಕೊಡ್ಹು ಅನುಭವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಿ. ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್’ಮೆಂಟಾಂತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಜೊಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಶಾ’ನ್, ಥೊಡಿಂ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ ’ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’

ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ’ಹೌಸ್ ಫುಲ್’ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಪರ್ ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ’ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಕಮ್ಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಹಾಂಚಾ ಸಹಯೋಗಾಂತ್ ಪವೀಸ್ ವಾಮಂಜೂರ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>