ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

’ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಲಿ ಮಝಾ’ ಕಾರ್ಯೆಂ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬಾಬ್ತಿನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ `ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಲಿ ಮಝಾ’ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭೊವ್ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ. 09 ನವೆಂಬ್ರ್ 2015 ವೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಜೊಡ್‍ಮೆಳಿನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>