ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ದೀಸ್ ಕುಲಿಕ್ ಘೊಳ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ ಧುವ್ ಆತಾಂ ಐಎಎಸ್ ಆಫೀಸರ್!

ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಆಡ್ ಯೇನಾ. ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಎಕಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಯೆತ್. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಂತ್’ಚ್ ವಾಡ್’ಲ್ಲೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಓಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾಪುರ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಪ್ರಸೂತ್’ಪಣಾಚಿ ದೂಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಿಣೆ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಂಕ್ ಮಹಿನೆ ಭರೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಭ್ಯೆಂ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಬರ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್ ದೆವಾ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ವೇಳ್ ಉತರ್ಲ್ಯಾರೀ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಮುಂಬಯ್ ಬೊರಿವಿಲಿಂತ್ `ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ಚುಕಾನಾ’!

ಫಾಮದ್ ನಾಟಕ್’ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಚೊ `ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ಚುಕಾನಾ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಜನೆರಾಚೆ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೊರಿವಿಲಿಚ್ಯಾ ಮೇರಿ ಇಮ್ಮಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲೊ. `ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘ್, ಮುಂಬಯ್’ ಹಾಂಣಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಲ್ಲೊ ಹೊ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>