ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಫೋನ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಖೈದ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ಗುಜ್ರಾತಾಚ್ಯಾ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸಬರ್’ಮತಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಕುಖ್ಯಾತ್ ಆರೋಪಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್, ಜೈಲಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫೋನ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಸೊಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಡ್ತಿ ಕಡೆಂ ಮಾಗ್ಲಾಂ. ಜೈಲಾಂತ್ ಬಸ್’ಲ್ಲೆ ಕಡೆಂಚ್ ಆಫ್ರಾದಿ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಗುಪಿತ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯೊ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾಕ್ ದೇಡ್ ಕರೊಡ್ ಖರ್ಚ್ ಕೆಲೊ ಸುಂದರಿನ್!

ಭಾಂಗಾರಾ ನಗ್, ವಸ್ತುರಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಬಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಆಶಾ ಚಡ್. ತಾಂತುಯಿ ಥೊಡಿಂ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಶಿಂಗಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆನಿಕೀ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಶಾ ಕರ್ತಾತ್. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚಿ ಸುಂದರ್ ಚಲಿ ಎಕ್ಲಿ, ತಿಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ಪಳೆಯಾ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಸೊಭಿತ್ ಚೆಡ್ವಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಣಾಂತ್?

ಸಂಸಾರ್ ಕಿತ್ಲೊಯಿ ಪ್ರಗತಿ ಜೊಡುಂದಿ, ಥೊಡ್ಯೊ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಆತಾಂಯಿ ಆಚರಣೆಂತ್ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ನಿತಿಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಅನುಕರಣ್ ಕರ್ನ್ ಜೀವನಾಂತ್ ಸುಖ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾತಾ. ತಾಂತು ಏಕ್ ಚಾಣಕ್ಯಾಚಿ ನೀತ್ ಪಾಠ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಶಹರಾಂತ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಶಹರಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚೊ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿಧಾನ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>