ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಉಂದ್ರಾನ್ ನಟಿ ನಿವೇದಿತಾಚ್ಯೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಚಿಂದಿ ಕೆಲೆಂ!

ರೈಲ್ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮರಾಠಿ ನಟಿ ನಿವೇದಿತಾಚ್ಯೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂದ್ರಾಂನಿ ಚಾಬೊನ್ ಚಿಂದಿ ಚಿಂದಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಟ್ವೀಟರಾಚ್ಯೆರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ವಾಚುನ್ ತುರ್ತಾನ್ ರೈಲ್ ಶಿಬಂದಿ ಉಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಪ್ತಂಬರ್ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ಲಾತೂರ್ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ಪೂರ್ವ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಮೊನ್ ಪೆರಿಸ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೊ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ಪೂರ್ವ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿ ಶಿಮೊನ್ ಪೆರಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 93’ವ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೊ. ಸಪ್ತಂಬರ್ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಕಾ ಮೆಂದ್ವಾಚೊ ಸ್ಟ್ರೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿಂ ತುರ್ತ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಸಂಸಾರ್’ಬರ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಚಲ್ತಾಲಿಂ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ನಟಿಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಿಚಿ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲಿ!

ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಅಜೂನ್’ಯಿ ಸಾರ್ಕಿಂ ಪಾಳಾಂ ರೊಂಬೊಂಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ನಟಿ ಎಕ್ಲೆಂ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮ್ಹಣ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾತಿಚೆಂ ಪಯ್ಸ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ನಾಂ. ಖ್ಯಾತ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ ಆನಿಂ ಶಿವಾಂಗಿಚಿ ಧುವ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ‘ಹಾಫ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಚೊಕಾಚ್ಯಾ (Chalk) ಕುಡ್ಕ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ!

ಹೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪೆನ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮೆಳ್ಚೆಚ್ ಕಷ್ಟ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಚೊಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜೀವ್, ಬರಂವ್ಕ್ ನ್ಹಯ್ ಖಾಂವ್ಕ್. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ, ಮಾತಿ, ಬರಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಚೊಕ್ ಖಾವ್ನ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಸಾಂ. ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ದಬಾಜೆನ್ ಜಾಲೆಂ!

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ತಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಇಜಯ್ ಸಾಂ. ಅನ್ನ್ ಫ್ರಾಯರಿಂತ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಾಂ. ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊ, ಜಾಕಾ ದಯಾಳಾಯೆಚೊ ಆರ್ಸೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ 9 ದಿಸಾಂಚೆಂ ನೊವೆನ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>