ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಸ್ವದೇಶಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಸೌದಿ ಥಾವ್ನ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಭರ್ವಸೊ.

ಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 30: ಹಿಂಸಾಚಾರಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾನ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಭಾಸಾಯ್ಲಾಂ. ಕೇಂದ್ರ್ ವಿದೇಶಾಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಾಚೊ ರಾಜ್ಯ್ ಮಂತ್ರಿ ವಿ.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಯೆಮೆನಾಚ್ಯಾ....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಕಾನೂನಾಚ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೆಂ ನಟಿ ಶೃತಿ ಹಾಸನ್..!?

ನಟಿ ಶೃತಿ ಹಾಸನ್ ಕಾನೂನಾಚ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಾ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಆದೇಶಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖಂಚೀಂಯ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚೆನ್ನೈ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ತಿನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾರೀ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆ ಗೂಗಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ …?!

ಗೂಗಲಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಗೂಗಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಿಕಯ್ತೆಲೆ. ತಂತ್ರ್’ಗಿನ್ಯಾನಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಛಾಪ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೂಗಲಾನ್ ಅಸಲೊ ವಿಶಿಷ್ಠ್ ಗ್ಲಾಸ್ (ಒಕ್ಲ್) ತಯಾರ್ ಕೆಲಾ. ವಿವಿದ್ ವಿನ್ಯಾಸಾಂನಿ ಹೆಂ ಒಕ್ಲ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>