ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಡ್ಯಾಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ - ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯಾ ರಾಕಣ್ಣೆಕ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಉಪಾಯ್ !

ಜೊರ್ಜಿಯಾ: ಮ್ಹಾತಾರ್ಯ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವಾಂಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಂಯ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 

ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

“ಉಬ್ಚೊ ಸರ್ಗ್” ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ವಿಲಾಸಿ ಬೋಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನ್ !

ವಿಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್’ಚ್ಚ್ ವಿಲಾಸಿ ನ್ಹಯ್ಗಿ? ಪುಣ್ ಹೆಂ ವಿಮಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಿಲಾಸಿ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್! ಹೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಉಬ್ಚೊ ಸರ್ಗ್’ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಬೋಯಿಂಗ್ 747 ಚೆರ್ ಲಗ್ಬಗ್ 600 ಜಣಾಂಕ್ ಬೋವ್ ಆರಾಮ್ ಕರ್ನ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>